IOANNA REGEN GiftOnCard poklon kartica

Opšta pravila izdavanja i korišćenja GiftOnCard poklon kartice

Značenje dole navedenih reči i izraza u Opštim Pravilima izdavanja i korišćenja GiftOnCard poklon kartice koje su napisane velikim početnim slovom – u slučaju da iz sadržaja nedvosmisleno ne proizlazi nešto drugo – je sledeće:

GiftOnCard poklon kartica – dokument, isprava, u fizičkom (plastičnom, pairnom itd ) ili elektronskom obliku, odnosno poklon kartica, kojim se dokazuje da je određeni iznos novca plaćen unapred i da se njom može od Izdavaoca kartice tražiti ispunjenje neke obaveze, isporuka robe ili izvršenje usluge (u daljem tekstu: Poklon kartica). U smislu zakona Poklon kartica izdavaoca GiftOncard - Zmart solution doo predstavlja Višenamenski vrednosni vaučer za koji u trenutku izdavanja nisu poznati identitet isporučioca dobara i mesto isporuke dobara, odnosno identitet pružaoca usuga i mesto pružanja usluga na koje se vrednosni vaučer odnosi pri čemu nisu precizirani ni poreska stopa ni iznos PDV koji se za promet tih dobara, odnosno usluga obračunava i plaća u skladu sa zakonom ako je za iskorišćena dobra i/ili usluge definisana stopa PDV. Poklon kartica je instrument za koji postoji obaveza da se prihvati kao naknada ili deo naknade za isporučena dobra ili pružene usluge, pri čemu su dobra koja se isporučuju, odnosno usluge koje se pružaju, identitet isporučilaca tih dobara, odnosno pružalaca tih usluga Prepaid – unapred predujmljeni iznos, u ovom slučaju na GiftOnCard Poklon karticu, u ime korisnika a za račun Partnera, kao namensku evidenciju uplata i korišćenja kartice. Kartice drugih izdavalaca koje krajnji kupac može naručiti od GiftOncard putem web prodavnice ili na drugi način, u smislu zakona mogu predstavljati jednonamenski vaučer za koje GiftOnCard Zmart Solution doo vrši distribuciju.

Prepaid – unapred uplaćen iznos, u ovom slučaju na GiftOnCard namenski račun.

GiftOnCard program - je program aktivnosti u vlasništvu Zmart Solution d.o.o. koji za Izdavaoca obavlja sve poslove vezane za tehnološku podršku, pripremu, štampu i personalizaciju GiftOnCard poklon kartica i pratećeg materijala.

Maloprodajni objekat – objekat koji Izdavalac GiftOnCard poklon kartice koristi za prodaju ili korišćenje sopstvene robe ili usluga i u kome se može izdavati i/ili koristiti GiftOnCard poklon kartica.

Pružalac usluge – Zmart Solution d.o.o. odnosno Pružalac usluge je pravno lice koje obezbeđuje uslugu GiftOnCard programa svim zainteresovanim partnerima, budućim Izdavaocima kartica, pri čemu uslugu krajnjem korisniku pruža Izdavalac kartice.

Izdavalac - je pravno lice koje u svojim maloprodajnim objektima ili na drugi način pruža mogućnost kupovine odnosno korišćenja sopstvene GiftOnCard poklon kartice.

Kupac GiftOnCard poklon kartice – je svako poslovno sposobno fizičko lice starije od 18 godina sa prebivalištem u republici Srbiji koje bilo kojim sredstvom plaćanja (osim GiftOnCard poklon karticom koje nije sredstvo plaćanja) kupi GiftOnCard poklon karticu sa upisanim željenim iznosom (minimum 500 dinara) u objektu Izdavaoca. Korisnik GiftOnCard poklon kartice – je lice koje GiftOnCard poklon karticu koristi za kopovinu roba/usluga u objektima Izdavaoca kartice.

GiftOnCard PrePaid račun – je račun koji se aktivira kada kupac kupi GiftOnCard poklon karticu, pri čemu uplatom deponuje dinarska sredstva na taj namenski, avansni račun.

UVODNE ODREDBE

GiftOnCard poklon kartice predstavljaju deo šireg programa aktivnosti - GiftOnCard programa. GiftOnCard program je program aktivnosti u vlasništvu Pružaoca usluge, koji Pružalac po nalogu Izdavaoca izvršava i to:- pripremu predloga rešenja za implementaciju GiftOnCard programa,-sve poslove vezane za tehnološku podršku u otklanjanju problema u funkcionisanju GiftOnCard programa,- obezbeđivanje sve potrebne prateće dokumentacije za Izdavaoca,- konsalting Izdavaoca po svim pitanjima GiftOnCard programa,- pripremu, izrada dizajna GiftOnCard poklon kartica i pratećeg materijala, - sekundarna podrška u rešavanju korisničkih problema, - štampu i personalizaciju GiftOnCard poklon kartica i pratećeg materijala,- organizacija i podrška u marketing kampanji. GiftOnCard opšti uslovi korišćenja primenjuju se na sve usluge GiftOnCard programa.Kupovinom, korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja Poklon kartice, Korisnik prihvata, obavezuje se, odnosno slaže se sa uslovima korišćenja utvrđenim Opštim Pravilima, a potvrđuje da je upoznat sa obaveštenjima o načinu i uslovima korišćenja, kao i izjavom o zaštiti podataka (dostupna na www.giftoncard.eu ili pozivom 011/2454413).

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Prava i obaveze Kupca odnosno Korisnika, Izdavaoca Poklon kartica i Pružaoca usluge regulišu se Opštim pravilima izdavanja i korišćenja GiftOnCard poklon kartice (udaljem tekstu: Opšta pravila) i imaju karakter Ugovora.

1.2. Poklon kartica je vlasništvo Izdavaoca kartice (u daljem tekstu: Izdavalac) i ne glasi na ime Korisnika (ime Korisnika nije personalizovano na telu kartice).

1.3. Kartica je dokument kojim se potvrđuje da je određeni iznos novca plaćen unapred i da se njom se od Izdavaoca može tražiti ispunjenje neke obaveze, odnosno da se može kupiti odgovarajuća roba ili tražiti pružanje odgovarajuće usluge.

1.4. Poklon kartica je po svojoj prirodi takva da u trenutku korišćenja Poklon kartice na namenskom GiftOnCard PrePaid računu Korisnika mora postojati odgovarajuće pokriće. Kartica ne predstavlja kreditnu karticu, ček ili sertifikat. Kartica nije instrument plaćanja i ne može se koristiti suprotno propisanim uslovima Opštih pravila.

1.5. Poklon Kartica može se koristiti za kupovinu robu i usluga na teritoriji Republike Srbije na posebno označenim mestima za to, u okviru mreže akceptanata GiftOnCard–učesnika GiftOnCard programa.

1.6. Svi trgovački i uslužni objekti - učesnici GiftOnCard programa su izdavaoci, akceptanti i prodavci Poklon kartica podržanih GiftOnCard sistemom.

1.7. Poklon karticom se može kupiti bilo koji proizvod ili uslugu iz asortimana radnje Izdavaoca. Poklon karticom može se kupiti roba/usluga čija je vrednost viša od one koja je naznačena na Poklon Kartici, uz doplatu iznosa nekim sredstvom plaćanja, do punog iznosa robe/ usluge o kojoj je reč. Spisak roba i/ili usluga koje se nalaze u okviru asortimana radnje Izdavaoca, a ne mogu biti kupljene Poklon karticom nalazi se na sajtu www.giftoncard.eu.

1.8. Spisak trgovaca odnosno Izdavaoca koji su se složili da izdaju u svoje ime Poklon kartice i istovremeno, ih prihvataju kao dokument sa praktično definisanim limitom potrošnje, nalazi na sajtu giftoncard.eu .Pomenuti spisak podložan je promenama. Svi Korisnici Kartice biće blagovremeno obavešteni u slučaju promene spiska Izdavaoca kartica, kako bi bili u mogućnosti da iskoriste svoje Poklon kartice. Poklon kartice se u ovom slučaju mogu iskorsititi u roku od pet dana od dana prijema obaveštenja. Nakon isteka roka od pet dana, preostali iznos sa Poklon kartice biće poništen.Svaki prodavac učesnik programa GiftOnCard u obavezi je da prihvati Poklon kartice u skladu sa uslovima korišćenja iz ovih Opštih pravila i važećim zakonom koji se odnosi na ovu oblast.

2. IZDAVANJE KARTICE

2.1. Prilikom kupovine Kartice, Kupac je u obavezi da na zahtev Izdavaoca, ako postoji, popuni pristupnicu, i dostavi na uvid lična identifikaciona dokumenta, kao i podatke o Korisniku kartice (ukoliko sam Korisnik nije i kupac Poklon kartice, i ukoliko raspolaže tim podacima). Izdavalac vodi evidenciju o Kupcima Poklon kartica, kao i o Korisnicima za koje su mu dostavljeni podaci, u skladu sa Zakonom.

2.2. Pristupnicu za izdavanje Poklon kartice može podneti punoletno lice.

2.3. Kupac prilikom dolaska na prodajno mesto Izdavaoca, učesnika GiftOnCard programa, kupuje Poklon Karticu, pri čemu uplatom deponuje dinarska sredstva na namenski avansni GiftOnCard PrePaid račun. Deponovanje sredstava prilikom kupovine Poklon kartice vrši se u dinarima(RSD). Deponovana sredstva se mogu povećavati dodatnim uplatama (dopunom Poklon kartice) nakon što je kartica kupljena.

2.4. Kupac Poklon kartice može koristiti Poklon karticu lično ili je može pokloniti drugom licu tj. krajnjem Korisniku (zajedno, u daljem tekstu: Korisnik). Poklon karticu Korisnik može koristiti bilo da ju je kupio lično, bilo da je dobio na poklon. Korisnik se može registrovati nawww.giftoncard.eu. U slučaju da Korisnik kartice dozvoli korišćenje iste od strane nekog drugog lica, smatraće se odgovornim za sve transakcije koje je to lice napravilo bez njegovog znanja.

2.5. Broj Poklon Kartica koje jedno lice može kupiti nije ograničen.

2.6. Prodaja Poklon kartica može se vršiti i pravnim licima na osnovu pisanog zahteva tog pravnog lica, uz aktivaciju kartica po izvršenoj uplati pokrića za izdavanje Poklon kartica, ako drugačije nije dogovoreno sa kupcem. Pravno lice može da Izdavaocu dostavi podatke o svim Korisnicima Poklon kartica ako sa tim podacima raspolaže. Zakonska odgovornost za internu raspodelu i registrovanje korisnika kojima su dodeljene kartice, korišćenje kartica , finansijsku i drugu regulativu vezanu za pravna lica kao kupce/korisnike kartica, kupovinom i preuzimanjem kartica prelazi na kupca, pravno lice.

2.7. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje Poklon kartice u skladu sa Opštima Pravilima. Korisnik je dužan da čuva Poklon karticu.

2.8. Pružalac nije odgovoran ukoliko Korisnik izgubi Poklon karticu ili ukoliko ista bude ukradena ili oštećenja. Poklon kartica ni u jednom od pomenutih slučajeva neće biti zamenjena za drugu Poklon karticu, niti će biti zamenjena novac u bilo kojoj od ovih situacija.

2.9. Poklon kartica se izdaje sa rokom važenja od 12 (dvanaest) meseci. Rok važenja Poklon kartice ističe automatski 12 meseci posle aktivacije tj. 365-og dana od dana kupovine Poklon kartice, sa datumom naznačenim na fiskalnom računu dobijenom pri kupovini Poklon kartice. Od preostalog iznosa na Poklon kartici biće naplaćena odgovarajuća naknada za deaktivaciju Poklon kartice u skladu sa Traifom, a iznos poništen na dan isticanja 12 meseci od dana aktivacije.Kupac Poklon kartice ili Korisnik nemaju pravo na gotovinsku isplatu neutrošenih sredstava sa GiftOnCard PrePaid računa.Ukoliko su sva sredstva na namenskom GiftOnCard PrePaid računu potrošena i stanje na računu svedeno na nulu pre isteka roka važnosti navedenog na Poklon kartici, Poklon kartica postaje nevažeća i to danom konačne potrošnje cele sume sa pomenutog računa.

2.10. Ne postoji mogućnost reizdavanja Poklon kartice nakon isteka roka važnosti. Kupac odnosno Korisnik može za potrebe plaćanja kupiti novu GiftOnCard poklon karticu.

2.11. Naknada za izdavanje Poklon kartice se naplaćuje u trenutku izdavanja Poklon kartice.

2.12. Poklon Kartica je vlasništvo Izdavaoca i kao takva, koristi se uz saglasnost odnosno pod uslovima Izavaoca i ovih Opštih pravila. Svaka neovlašćena upotreba Poklon kartice je kažnjiva. Korisnik odgovara za čuvanje, bezbednost i pravilnu upotrebu Poklon kartice. Korisnik mora da vodi računa da ne ošteti magnetni zapis na poleđini Poklon kartice izlaganjem Poklon kartice jakom magnetnom polju (RF čitači na kasama, zvučnici muzičkih uređaja, mobilni telefoni i sl.). Poklon kartica se ne sme savijati, gužvati, grebati, izlagati suncu i toploti ili se na drugi način uništiti. Ako Korisnik ošteti Poklon karticu mora je presečenu vratiti Izdavaocu. Za novu Poklon karticu, Korisniku će biti zaračunati troškovi izrade po važećoj Tarifi.Radi lične sigurnosti Korisnik Poklon kartice je dužan da se pobrine da se sve radnje koje podrazumevaju korišćenje Poklon Kartice na prodajnim mestima odvijaju u njegovoj prisutnosti. U slučaju mogućih zloupotreba od strane prodavca, Pružalac ne snosi odgovornost.

3. KORIŠĆENJE KARTICE

3.1. Poklon Kartica ne glasi na ime i prenosiva je.

3.2. Poklon kartica se može koristiti za kupovinu robe i usluga Izdavaoca na teritoriji Republike Srbije.

3.3. Poklon kartica se može koristiti isključivo na POS terminalima svih prodajnih mesta na kojima je istaknut znak „GIFTONCARD". Poklon kartica se ne može koristiti za kupovinu roba i/ili usluga ni u bilo koje druge svrhe u radnjama koje ne prihvataju GiftOncard program.

3.4. Korisnik može koristiti Poklon karticu samo do iznosa deponovanih sredstava na namenskom GiftOnCard PrePaid računu. Vrednost izvršene kupovine se oduzima od stanja sredstava na Poklon kartici. Nije dozvoljeno preprodavati Poklon karticu, niti je zameniti za gotovinu.

3.5. Kupovina Poklon kartice

3.5.1. Korisnik može preuzeti Poklon Karticu sa prodajnog displeja.

3.5.2. Prilikom kupovine Poklon kartice, Korisnik je dužan da proveri da li je Poklon kartica uklonjena iz pakovanja-kartona i da li postoje ogrebotine ili oštećenja na poleđini Poklon kartice. U slučaju da je oštećena, Korisnik može vratiti prodavcu oštećenu Poklon karticu radi uništenja i može izabrati novu Poklon karticu. Korisnik će istom prilikom odrediti vrednost koju želi da prodavac učita na Poklon karticu i na taj način će je aktivirati za korišćenje sa zadatim iznosom. Minimalan iznos za aktivaciju kartice je 500 dinara, a maksimalan iznos koji može da se učita na svaku pojedinačnu Poklon karticu jzavisi od potreba kupca, komercijalnih zahteva i pozitivnih propisa. Kupac može izvršiti dopunu na karticu u željenom iznosu. Prodavcu se može platiti određeni iznos za kupovinu Poklon kartice bilo kojim sredstvom plaćanja, koja se u radnji koristi za druge usluge i/ili robu (osim samom Poklon karticom). Transakcija će biti završena kada se Poklon kartica aktivira preko GiftOnCard terminala i POS sistema. Napomena: U procesu aktivacije kartice može doći do kašnjenja ili zastoja u procesu aktivacije. Tokom ovog odlaganja, Poklon kartica ne može da se koristi za kupovinu. Poklon kartice koje se direktno kupuju od Zmart d.o.o. kao korporativne kartice unapred su instalirane i aktivirane, u skladu sa Uslovima prodaje.

3.6. Kupovina Poklon karticom

3.6.1. Korisnik prilikom kupovine određene robe odnosno usluge je dužan da prilikom plaćanja istih obavesti prodavca/zaposlenog na kasi u prodajnom objektu da će prilikom kupovine koristiti Poklon karticu. Prodavac će koristiti Poklon karticu putem terminala za autorizaciju transakcija. Za autorizaciju transakcije nije potrebno uneti PIN. Transakcija će biti završena onog trenutka, kada je balans GiftOnCard PrePaid računu smanjen za iznos kupovine. Preostalo stanje na Poklon kartici se može koristiti u celini ili delimično za buduće kupovine.

3.6.2. Korisnik je dužan da prilikom kupovine robe/usluga, na eventualni zahtev službenika prodajnog mesta, pokaže identifikacionu ispravu.

3.6.3. Prilikomkupovine robe/usluga Korisnik obavezno potpisuje slip/račun. Obaveza prodajnog mesta je da prilikom izvršene kupovine robe ili usluga, Korisniku kartice izda jedan primerak slipa/računa.

3.6.4. Potpisivanjem slipa Korisnik garantuje da je iznos tačan. Sve eventualne nepravilnosti i neispravnosti na slipu Korisnik reklamira neposredno prodavcu odmah na prodajnom mestu prilikom kupovine robe, odnosno plaćanja usluga.

3.6.5. Nakon potpisivanja slipa, Korisnik zadržava jedan primerak za sebe i čuva ga radi kontrole troškova.

3.6.6. Sve reklamacije na kvalitet robe i usluga, Korisnik rešava neposredno na prodajnom mestu.

3.6.7. Pružalac ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom korišćenja Poklon kartice kao rezultat okolnosti na koje Pružalac usluge nije uticao i ne može uticati, kao što su prekid telekomunikacionih linija, nestanak električne energije, kvar, itd.

3.6.8. Pružalac ne snosi odgovornost za potencijalno odbijanje trgovca da prihvati Poklon karticu.

3.6.9. Pružalac ne odgovara za eventualne sporove povodom kvalitativnih i kvantitativnih nedostataka robe i usluga kupljenje Poklon karticom.

3.6.10. Kupovinom roba/usluga korišćenjem GiftOnCard poklon kartice Korisnik prihvata da prodavac (Izdavalac), transakcioni centar i GiftOnCard (Zmart solution d.o.o. odnosno Pružalac ) može umanjiti preostali iznos na GiftOnCard Poklon kartici tačnije na avansnom računu kod Izdavaoca kartice) za iznos transakcije obavljene pri kupovini roba ili usluga kod Izdavaoca - akceptanta GiftOnCard poklon kartice.

3.6.11. Transakcije kojima Korisnik ovlašćuje prodavca – Izdavaoca i Pružaoca da izvrši umanjenje iznosa na kartici mogu biti obavljene na više načina:- na prodajnim mestima Izdavaoca kartice koja podržavaju GiftOnCard program,- preko svih Internet prodavnica – web shop-ova Izdavaoca gde postoji takva mogućnost.

3.6.12. Korišćenjem kartice Korisnik potvrđuje da je transakcija ispravno predstavlja nabavnu cenu robe ili usluge i pristaje da plati iznos te transakcije.

3.7. Nemogućnost korišćenja GiftOnCard poklon kartice.

3.7.1. Poklon kartica se ne može koristiti: a) za kupovinu robe ili usluga, ukoliko njihovom prodajom Izdavalac krši zakon (na primer, trgovac ne može po zakonu prodavati alkohol ako licima ispod 18 godina starosti); b) za kupovinu roba ili usluga koje se nude u prodajnim mestima koja posluju u okviru prostorija Izdavaoca kartice, a ne čine isto pravno lice i c) za kupovine preko Interneta ili putem e-maila, telefona ili faksa, osim ako tako nije odredio sam Izdavalac.

3.7.2. Nije dozvoljena upotreba Poklon kartica čiji je rok istekao.

3.7.3. Korisnik ne sme Poklon karticu ostavljati kao zalog ili sredstvo obezbeđenja, niti je može koristiti za transakcije koje nisu u skladu sa propisima.

3.7.4. Korisnik je dužan da uvaži zahtev za oduzimanje Poklon kartice ukoliko prodajno mesto to zatraži od njega iz opradvanih razloga.

3.7.5. Nije omogućen bilo kakav povraćaj ili refundacija novca po osnovu kupovine predmetnom karticom.

3.7.6. Preprodaja Poklon kartice se smatra zloupotrebom.

3.7.7. Svaka uplata na avansni račun poklon kartice koja se naknadno zloupotrebi, dovešće do opoziva Poklon kartice i ukidanja celokupne vrednosti na njoj.

3.7.8. Poklon karticom se ne može podizati gotovina na prodajnim mestima Izdavaoca, ATM uređajima, niti na šalterima pošti ili banaka u zemlji i nostranstvu.

3.7.9. Korišćenje ove kartice za plaćanje elektronskim putem (Internet, kataloška ili telefonska prodaja) nije moguće osim u posebno naznačenim slučajevima.

4. PLAĆANJE

4.1. Informacije vezane za stanje po Poklon kartici dostupne su na terminalima u prodajnim mestima Izdavaoca, putem SMS-a ili Interneta. Proveru stanja na Poklon Kartici, rok važenja Poklon kartice i istoriju transakcija, Korisnik može izvršiti u bilo koje vreme on-line putem Interneta ili putem SMS-a. Za pitanja putem telefona ili interneta, od Korisnika će se tražiti da unese broj Poklon kartice kao osnov za dobijanje informacije.

4.2. Za sve transakcije, namenski GiftOnCard PrePaid račun Korisnika, zadužuje se u dinarima (RSD).

5. REKLAMACIJE

5.1. U slučaju reklamacija, Korisnik podnosi reklamaciju u vidu svojeručno napisane Izjave sa pratećom dokumentacijom i to: kopija slipa, svojeručno potpisana izjava, dokaz o uplati, dokaz o načinu plaćanja, najkasnije u roku od 30 dana od kupovine robe/usluge.

5.2. Korisnik podnosi reklamaciju, putem pošte ili lično, najkasnije 30 dana od datuma kada je promena nastala. Izdavalac neće prihvatitit reklamacije koje nisu dostavljene u navedenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.

5.3. Korisnik je dužan da čuva kopije fiskalnih računa/slipova za potrebe eventualne reklamacije.

5.4. Korisnik je dužan da čuva Poklon karticu. Izdavalac nije odgovoran, ukoliko je Poklon kartica izgubljena, ukradena ili oštećena. Poklon kartica ni u jednom slučaju neće biti zamenjena i sredstva sa Poklon Kartice ne mogu biti refundirana u bilo kojoj od navedenih situacija.

5.5. U slučaju neosnovane reklamacije Izdavalac naplaćuje Korisniku naknadu predviđenu važećom Tarifom. U suprotnom, njegov račun se odobrava za iznos koji je predmet reklamacije po okončanju postupka.

5.6. Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga plaćenih Poklon karticom, Korisnik podnosi ISKLJUČIVO prodajnom mestu u kome je transakcija nastala.

5.7. Poklon karticu nije moguće otkazati ili izvršiti povraćaj novca.

5.8. Zamena i povraćaj robe/usluga je isključiva odgovornost Prodavca (Izdavaoca) i nema veze sa GiftOnCard uslugom sa odnosno sa Pružaocem usluge.

5.9. U slučaju reklamacije, od Korisnika će se zahtevati da dostavi sledeće podatke: ime i prezime Korisnika, broj kartice, originalnu vrednost, kao i originalne potvrde o transakcijama. U slučaju neovlašćenih ili spornih transakcija može biti potrebno dostaviti i pismenu izjavu u vezi istim transakcijama, u cilju rešavanja reklamacije.

6. IZGUBLJENA / UKRADENA POKLON KARTICA

6.1. Korisnik je obavezan da gubitak/krađu Poklon kartice odmah prijavi Centru za autorizaciju, a u slučaju krađe i najbližoj stanici MUP-a.

6.2. Prilikom prijave gubitka ili krađe Poklon kartice, Korisnik mora znati ceo broj Poklon kartice, kao i lične podatke kupca kartice. U suprotnom slučaju, nije moguće izvršiti blokadu kartice.

6.3. Prijavu gubitka/krađe Poklon kartice može izvršiti Kupac, Korisnik ili neko treće lice uz obavezan važeći dokument lične identifikacije (lična karta ili pasoš).

6.4. U slučaju telefonske prijave, Korisnik je dužan da u roku od 7 dana dostavi u pisanoj formi potvrdu prijave gubitka/krađe Poklon kartice.

6.5. Korisniku se pruža mogućnost da se potpuno ili delimično zaštiti od finansijskih gubitaka nastalih eventualnom zloupotrebom izgubljene/ukradene Poklon Kartice. Za tu uslugu plaća naknadu u skladu sa važećom Tarifom.

6.6. Ukoliko Korisnik nakon prijave nestanka pronađe Poklon karticu, ne sme je koristiti, već je dužan da o tome bez odlaganja obavesti Izdavaoca kartice i da odmah preseče i vrati POklon karticu. Obaveze nastale korišćenjem pronađene nevažeće kartice (izgubljena ili ukradena) snosi Korisnik.

6.7. Korisnik snosi svu odgovornost za eventualno neovlašćeno korišćenje Poklon kartice ako se ne pridržava sigurnosnih mera (npr. davanje kartice drugoj osobi...).

6.8. Ukoliko Izdavalac na drugi način dobije informaciju o tome da Poklon Kartica nije kod Korisnika, ista će odmah biti stornirana radi sprečavanja eventualne zloupotrebe.

6.9. U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi Poklon Kartice, Izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje Poklon kartice.

7. OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE

7.1. Izdavalac ima pravo da Korisniku, koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja i upozorenja, uskrati pravo korišćenja Poklon kartice i oglasi je nevažećom, o čemu ga obaveštava pisanim putem.

7.2. O prestanku prava korišćenja Poklon kartice, Izdavalac obaveštava i mrežu akceptanata. Ukoliko akceptant zatraži od Korisnika da preda Poklon karticu, Korisnik je obavezan da to i učini.

7.3. Korisnik ne može otkazati korišćenje važeće Poklon kartice.

7.4. U slučaju smrti Korisnika Ugovor se smatra otkazanim. U tom slučaju, pravo korišćenja kartice prelaze na naslednike Korisnika u skladu sa Zakonom.

7.5. Poklon kartica koja je iz bilo kog razloga otkazana ne sme se koristiti.

8. ODGOVORNOST

8.1. Pružalac je oslobođen odgovornosti: Ukoliko Korisnik nema dovoljno sredstava na raspolaganju na računu Poklon Kartice za završetak transakcije bez krivice Pružaoca;

8.2. Pružalac nije odgovoran za kvalitet, bezbednost, zakonitost, ili bilo koji drugi aspekt vezan za bilo koju robu ili uslugu koju Korisnik kupuje preko Poklon kartice.

8.3. Izdavalac nije odgovoran u slučaju da GiftOnCard Service bude biti van dejstva usred dejstva više sile, i u kojim slučajevima, Korisnik možda, neće moći da koristi Poklon karticu ili dobije informacije o usluzi. Korisnik u takvim slučajevima u obavezi da je obavesti Izdavaoca ukoliko ima bilo kakvih problema odnosno smetnji pri korišćenju Poklon kartice.

8.4. Korisnik ima pravo i obavezu da obavesti Izdavaoca u slučaju da su da su transakcije pogrešno registrovane, da je došlo do neovlašćenog korišćenja ili zloupotrebe Poklon kartice ili da je potrebno više informacija o transakciji. U konkretnom slučaju, Korisnik treba da dostavi i svoje ime, broj Poklon kartice, datum i iznos iznos konkretne transakcije i opis transakcije.Korisnik je dužan da objasni zašto veruje da je u pitanju greška ili zloupotreba. Izdavalac zadržava pravo da u slučaju prijema ismenih informacija, može zahtevati žalbu ili postavljeno pitanje u pisanoj formi u roku od deset (10) radnih dana.

9. VIŠA SILA

9.1. Izdavalac može biti oslobođen od odgovornosti u određenim slučajevima koji su nastupili nezavisno od njihove volje određenim ovim Opštima Pravilima. Nastale okolnosti, nezavisno od volje Izdavaoca, koje ni pažljiva strana ne bi mogla izbeći, niti mogla otkloniti njihove posledice, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako su nastali posle objavljivanja Opštih pravila, a sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje.

9.2. Pod pojmom više sile smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vreme donošenja Opštih pravila, koji su nastali mimo volje i moći Izdavaoca, čije nastupanje i dejstvo strane nisu mogle sprečiti merama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od Izdavaoca koja je pogođena višom silom.

9.3. Slučajevi više sile uključuju, bez ograničenja sledeće događaje: rat i ratna dejstva, opštu mobilizaciju, nezakoniti štrajk u preduzećima Ugovornih strana, nemire, akte terorizma, epidemije, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe (npr. zemljotres, ciklon, oluja, poplava), akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i sve druge događaje i okolnosti koje nadležni državni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

9.4. Izdavalac u slučaju da je pogođen višom silom treba odmah telegramom ili teleksom da obavesti Korisnika o nastanku, vrsti i eventualnom trajanju više sile, odnosno drugih okolnosti koje sprečavaju korišćenje Kartice.

9.5. Za vreme trajanja više sile i drugih okolnosti koje oslobađaju od odgovornosti, obaveze Izdavaoca miruju i ne primenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovornih obaveza u roku.

9.6. Nastupanje okolnosti iz ovog člana, pod uslovom da je postupljeno u smislu stava 4. ovog člana, produžava rok za ispunjenje ugovornih obaveza i to za period koji po svom trajanju u celini odgovara trajanju nastale okolnosti i razumnog roka za otklanjanje posledica tih okolnosti.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Potpisivanjem Pristupnice Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama Opštih pravila.

10.2. Opšta pravila obavezujuća su za obe ugovorne strane.

10.3. Ukoliko Kupac nije u isto vreme i Korisnik, Kupac je dužan da Korisnika upozna sa sadržajem ovih Opštih Pravila.

10.4. Izdavalac zadržava pravo izmene ovih Opštih Pravila, uz prethodno pismeno obaveštenje Korisnika. Korisnik se o izmenama obaveštava najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana pre nego što izmena stupi na snagu. U slučaju da se ne slaže sa izmenama i dopunama, Korisnik može otkazati dalje korišćenje Poklon Kartice u roku od 8 (osam) kalendarskih dana, od datuma prijema obaveštenja. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, smatraće se da je Korisnik prihvatio izmene Opštih Pravila. U slučaju da Korisnik Poklon Kartice obavesti Izdavaoca kartice da nije saglasan sa izmenama, ostavlja mu se rok od 8 (osam) dana za vraćanje Poklon kartice. Prilikom vraćanja Pokon Kartice postupa se u skladu sa članom 2.9. ovih Opštih Pravila.

10.5. Izdavalac zadržava pravo promene uslova i/ili prekid funkcionisanja GiftOncard programa pri čemu stečena prava Korisnika neće biti umanjena.

10.6. Prestanak važenja ovih Opštih Pravila odnosno raskid ovog ugovora neće uticati na prava ili obaveze GiftOnCard-a koje proističu iz ovih uslova. Korišćenjem Poklon kartice, Pružalac usluge nije odgovoran Korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promenu ili prekid rada Poklon Kartice, računa ili ovih Uslova.

10.7. U slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Beogradu.

Preuzmi Opšta pravila izdavanja i korišćenja poklon kartica

Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti podataka se odnose na poverljivost svih informacija i podataka postavljenih na ovim Internet stranicama, a koje su na bilo koji način prikupljene od korisnika.

Zmart Solution d.o.o. se obavezuje da će kao pružalac usluga putem Internet stranice giftoncard.euu potpunosti i na svaki način zaštiti privatnost korisnika, dok su online na našoj Internet stranici i prilikom ostavljanja ličnih podataka u GiftOnCard bazu.

Neophodno je da pročitate i da se informišete na koji način štitimo vašu privatnost i koja sredstva koristimo u tu svrhu. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na bilo koji od navedenih GiftOnCard kontakata.

Pristupanjem našim Internet stranicama, prihvatate uslove korišćenja i potvrđujete da ste potpuno razumeli sve uslove i način zaštite Vaših podataka dok koristite naše Internet stranice na bilo koji način. Zmart Solution d.o.o. ima pravo da ova pravila privatnosti podataka izmeni, ali u tom slučaju smo dužni da Vas o tome obavestimo putem naše Internet stranice. Takva izmena pravila privatnosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na našoj Internet stranici. Korisniku se preporučuje da povremeno proveri da li ima određenih izmena vezanih za poverljivost informacija i podataka, jer svako korišćenje naše Internet stranice nakon izmene podrazumeva da ste upoznati sa promenama i da se slažete sa njima.

GiftOnCard prikuplja dve vrste podataka o korisnicima ove Internet stranice: identifikacione lične podatke i identifikacione nelične podatke.

Identifikacioni lični podaci su podaci koji identifikuju korisnika, a odnose se na kreiranje korisničkog naloga, kupovinu poklon kartica, postavljanje tekstova, učestvovanje u nagradnim igrama ili konkursima i bilo kakvim drugim aktivnostima gde se zahteva dodatno identifikovanje korisnika bez obzira da li se radi o našim potrebama ili potrebama naših poslovnih partnera. Uključivanje u takve aktivnosti podrazumeva vašu saglasnost. U zavisnosti od neophodnosti podataka za određene aktivnosti, deo potrebnih podataka može biti na dobrovoljnoj osnovi, a deo podataka obavezan. Važno je ste upoznati sa činjenicom da nikada niste obavezni da pristanete na davanje bilo koje informacije o sebi ukoliko to ne želite.

Ako ne prihvatite davanje neophodnih, a obaveznih podataka, Zmart Solution d.o.o. vam neće dopustiti učestvovanje u navedenim akcijama.

Vaše identifikacione podatke ćemo koristiti samo u cilju unapređenja rada naših Internet stranica i kompletnog pružanja usluga korisnicima na najvišem nivou. Vaše podatke, komentare i poruke ćemo koristiti takođe, u svrhu oglašavanja na našim Internet stranicama u cilju potpuno javnog i otvorenog delovanja, a gde su korisnici u potpunosti zaštićeni.

Ukoliko koristite naše Internet stranice za razmenu podataka sa drugim osobama, slanje proizvoda ili bilo koji drugi vid komunikacije sa drugim osobama, mi imamo pravo zatražiti podatke o toj osobi, ali i obavezu da sačuvamo tajnost i lične podatke od zloupotrebe od strane bilo koje treće osobe.

Sve Vaše lične podatke, podatke osoba sa kojima delite informacije ili obavljate bilo kakve radnje putem naših Internet stranica sa našim posredstvom ili ne, možemo koristiti po zakonu Republike Srbije te se takođe, obavezujemo na zaštitu tih istih podataka svih strana po već navedenim zakonima.

Identifikacioni nelični podaci su podaci koji ne identifikuju određenog korisnika, a odnose se na (URL) internet stranice koju ste posetili pre nego što ste otvorili stranicu giftoncard.eu, URL internet stranice koju ste posetili nakon napuštanja naše internet stranice, vrstu pretraživača koji koristite i Vašu Internet Protokol (IP) adresu. Zmart Solution d.o.o. i/ili naši ovlašćeni partneri, mogu automatski prikupljati ove podatke kad posetite naše Internet stranice.

Zmart Solution d.o.o. može iskoristiti ove podatke za rešavanje problema, administraciju Internet stranice ili kompletnu medijsku analizu u skladu sa zakonom, kao i za saradnju sa službama za sprovođenje zakona. Takođe, možemo podeliti ove podatke sa našim ovlašćenim pružaocima usluga i oglašivačima u svrhu provere efikasnosti naših oglasnih kampanja.

Zmart Solution d.o.o. može deliti Vaše podatke sa Partnerima u svrhu poboljšanja ponude, usluge i vrednosti proizvoda, ali samo onda kada na to pristanete Vašim uključivanjem u navedenu aktivnost. Na ovaj način pristajete da sa pružaocem usluge podelimo Vaše ime, e-mail adresu i grad u kom živite.

Zmart Solution d.o.o. može pružati svoje usluge i proizvode preko treće strane i u tom slučaju podeliti sve podatke potrebne za potpunu uslugu i Vaše zadovoljstvo, ali se automatski i ta treća strana obavezuje na poštovanje svih zakona i propisa o zaštiti i poverljivosti podataka u svakom pogledu i može ih koristiti isključivo i samo uz Vašu suglasnost u druge svrhe. Na primer, kada naručite uslugu, podatke o Vašoj kreditnoj kartici predajemo banci koja je karticu izdala kako bi potvrdili plaćanje za uslugu i ako je potrebno, dajemo Vašu adresu službi za isporuke kako bi isporučili tu uslugu.

Zmart Solution d.o.o. može podeliti vaše podatke u svrhu naše zaštite i zaštite drugih.

Zmart Solution d.o.o. takođe, može otkriti identifikacione lične podatke kad veruje da će njihovo otkrivanje pomoći sprovođenju zakona ili je nužno kao posledica sudskog naloga, da će osigurati usklađenost s ovim pravilima privatnosti podataka, uslovima o korišćenju naših Internet stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internet stranica, njihovih korisnika ili trećih lica.

Zmart Solution d.o.o. može otkriti ili deliti identifikacione nelične podatke sa partnerima, partnerskim kompanijama i oglašivačima za posebna istraživanja (npr. pol, starosno doba), ali koje ne uključuju identifikacione lične podatke.

Zmart Solution d.o.o. koristi agencije za oglašavanje i one imaju pravo koristiti određene podatke o Vašim posetama na ovoj i drugim Internet stranicama kako bi osigurale, preko upotrebe mrežnih oznaka, oglase o robama i uslugama za koje bi Vi možda mogli biti zainteresovani.

Važno je da uzmete u obzir da se ovde ne radi o identificiranju osobnih podataka, nego samo o sažetim aktivnostima naših korisnika. Ovi podaci se skupljaju u naše ime, pa stoga predstavljaju naše vlasništvo i samo ih mi koristimo.

Zmart Solution d.o.o. Vam preporučuje da što pre dopunite Vaše identifikacione lične podatke u slučaju njihove promene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje podataka o Vašem korisničkom nalogu. Međutim, ne možete izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na našim Internet stranicama. Kao preduslov kupovine naših proizvoda i usluga, Zmart Solution d.o.o. traži Vašu dozvolu za slanje Administrativnih i Promotivnih e-mail poruka. Ne možete isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka. "Administrativne e-mail poruke" se odnose na korisničku aktivnost na našoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim nalogom, zahteve ili pitanja, kao i poruke u vezi sa kupovinom proizvoda i usluga. Promotivne e-mail poruke oglašavaju naše proizvode i usluge, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge naših oglašivača i partnerskih firmi. Zmart Solution d.o.o. šalje Promotivne e-mail poruke korisnicima koji su se registrovali i koji su odabrali opciju primanja Promotivnih e-mail poruka. Ukoliko ne želite da primate Promotivne e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registrovanja možete odabrati opciju otkazivanja primanja Promotivnih e-mail poruka slanjem e-mail poruke na office@giftoncard.eu, ili obeležavanjem opcije "Isključi pretplatu" na dnu bilo koje naše e-mail poruke.

Vašim identifikacionim ličnim podacima na našim Internet stranicama možete pristupiti pomoću lozinke i Vaše e-mail adrese. Ova lozinka je enkriptovana. Preporučujemo da nikome ne otkrivate vašu lozinku. Uz to, Vaši identifikacioni lični podaci se čuvaju na serveru kojem mogu pristupiti samo autorizovane osobe i pružaoci usluga.

Ova Pravila privatnosti podataka odnose se samo na upotrebu i objavljivanje podataka koje prikupljamo od korisnika GiftOnCard poklon kartica. Druge Internet stranice kojima se može pristupiti putem naših Internet stranica imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti i prikupljanje podataka, kao i načine njihovog korišćenja i objavljivanja na njima.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na našoj internet stranici giftoncard.eu smatra se da je korisnik ova pravila privatnosti podataka u celini pročitao, razumeo i prihvatio.